Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť: One More s.r.o.
Sídlo: Priehradná 11, 821 07, Bratislava
Odberné miesto: Zámocká 38, 811 01 Bratislava
Bankové spojenie: Tatra banka
Názov učtu v banke: One More, s.r.o
Číslo účtu: 2924885063
Kod banky: 1100
Kontakt: 0903 40 40 50 / 0903 71 71 11
E-mail: info@onemore.sk
IČ DPH: SK2023630818
Zapísaný: Okresný súd BA I., Oddiel: Sro, Vlož.č.: 85056/B

Všeobecné obchodné podmienky upravujú základné práva a povinnosti obidvoch zmluvných strán, t. j. spoločnosti One More s.r.o. (ďalej ako “predávajúci”) a kupujúceho, pri uzavretí kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru – víno, champagne, darčekové baleniaa sklo (ďalej ako “tovar”) na základe internetovej objednávky kupujúceho (ďalej ako “objednávka”) prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho. Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim na základe záväznej objednávky kupujúceho.

Predmet objednávky

Predmetom objednávky môže byť len tovar uvedený na internetovej stránke predávajúceho.

Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberie tovar, následne podľa jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia (ak nie je zhodná s fakturačnou adresou), spôsob doručenia, spôsob platby a odošle objednávku.

Po odoslaní objednávky je kupujúcemu zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky, dostupnosti tovaru, kópiou objednávky a s predpokladaným termínom dodania tovaru. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je uzavretá v okamihu záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu odoslanej kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému sa nepovažuje za potvrdenie objednávky predávajúcim.

Predávajúci nezaručuje dostupnosť tovaru uvedeného na internetovej stránke. V prípade, že objednaný tovar nie je dostupný na sklade, predávajúci o tom neodkladne informuje kupujúceho, ktorý následne objednávku potvrdí alebo odmietne.

Minimálne množstvo pre platnú objednávku u vín nie je stanovené, t.j. objednávka je platná už od 1ks tovaru.

Všetky uvedené ceny tovarov sú vrátane DPH, spotrebnej dane a cla.

Objednávka tovaru obsahuje nasledovné

Pokiaľ ide o:

Fyzické osoby: Meno a priezvisko kupujúceho, e-mail a telefonický kontakt (na ktorom je možné kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a doručenia tovaru), fakturačnú adresu (údaje, ktoré budú uvedené na faktúre a taktiež na ktorú adresu bude tovar doručený). V prípade, že tovar má byť doručený na inú ako fakturačnú adresu, kupujúci uvedie dodaciu adresu.
Právnické osoby: Údaje ako aj pri fyzických osobách, taktiež aj meno spoločnosti, IČO a miesto podnikania (povinné údaje), DIČ a IČ DPH (nepovinné).

Ďalej:

Názov tovaru a uvedenie jeho množstva, t.j. počet kusov objednaného tovaru

Spôsob dodania tovaru

 • doručenie tovaru predávajúcim na uvedenú adresu kupujúceho
 • osobný odber, t.j. vyzdvihnutie tovaru na odbernom mieste predávajúceho (Zámocká 38, 811 01 Bratislava)

Spôsob platby objednávky za objednaný tovar a náklady spojené s dodaním

 • prevodom na bankový účet predávajúceho, ktorý je uvedený v týchto všeobecných obchodných podmienkach (suma vo výške uvedenej na faktúre) v prípade dodania objednaného tovaru na miest dodania tovaru
 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru na odbernom mieste predávajúceho
 • v hotovosti dobierkou pri prevzatí

Dodacie podmienky

Miesto dodania tovaru je určené na základe objednávky zo strany kupujúceho. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar na základe kúpnej zmluvy. Tovar sa považuje za dodaný v momente doručenia tovaru do miesta dodania tovaru a je prevzatý v momente fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho oprávneným. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad – faktúru. Kupujúci pri prevzatí objednaného tovaru potvrdí prevzatie daňového dokladu – faktúry za objednaný tovar svojim podpisom. Náklady na dopravu do miesta dodania tovaru znáša kupujúci vo výške sumy uvedenej na faktúre.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar v termíne dodania a v mieste dodania tovaru osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie objednaného a riadne dodaného tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal hneď pri jeho dodaní. Ak kupujúci zistí, že tovar je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade poškodenia tovaru je vyhotovený záznam o poškodení tovaru. Na základe takto vyhotoveného záznamu môže následne predávajúci poskytnúť zľavu na tovar alebo dodať kupujúcemu nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené kupujúcim.

Dodanie tovaru kupujúcemu je realizované čo v najkratšom možnom termíne, zvyčajne do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Iba vo výnimočných prípadoch (napr. keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku a pod.) môže predávajúci predĺžiť dodaciu lehotu. V takýchto prípadoch informuje predávajúci kupujúceho.

Kupujúci je taktiež oprávnený prevziať objednaný tovar na odbernom mieste na Zámockej 38, 811 01 Bratislava a uhradiť za tovar v hotovosti alebo platobnou kartou pri jeho prevzatí. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí predpokladaného termínu dodania tovaru uvedeného v potvrdení objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 5 EUR za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Predávajúci nie je povinný potvrdiť objednávku v prípade, ak objednaný tovar nie je dostupný na sklade alebo v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné objednávku kupujúceho potvrdiť (napr. nesprávne uvedené kontaktné údaje kupujúceho a pod.).

Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na dodanie tovaru do miesta dodania tovaru, a to spôsobom platby za objednaný tovar podľa kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru. V prípade platby na základe faktúry je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a/alebo zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na bankový účet predávajúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovarov, ich ročníkov a obalu uvedených v informačných materiáloch a katalógu predávajúceho, na základe ktorých si kupujúci tovar vybral, a to aj v prípade, ak zmena ceny nastane na základe skutočností, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť v čase od potvrdenia objednávky až do jeho doručenia na miesto dodania tovaru.
 3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar predávajúcemu. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy:– v prípade, ak je objednávka neštandardného alebo špekulatívneho zloženia či veľkosti, alebo

  – v prípade, ak kupujúci pre účely kúpy tovaru alebo potvrdenia prevzatia tovaru predloží neplatné, prípadne akýmkoľvek spôsobom sfalšované doklady, alebo

  – v prípade, ak kupujúci z akýchkoľvek dôvodov neprevezme objednaný tovar v riadne avizovanom alebo dohodnutom termíne, alebo

  – z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky kupujúceho alebo z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo

  – v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, alebo

  – po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať a tento tovar neprevzal.
 2. Ak predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.
 3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do siedmich (7) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru podľa týchto VOP bez uvedenia dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji”) na adrese Zámocká 38, 811 01 Bratislava. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je oprávnený písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy len v prípade, ak predávajúci nesplnil podmienky dodania tovaru podľa kúpnej zmluvy uzavretej v súlade s týmito VOP.
 4. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci riadne a včas splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto VOP musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu Zámocká 38, 811 01 Bratislava. V prípade, že kupujúci nesplní túto povinnosť, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu. Kupujúci je povinný tovar zasielať takým spôsobom, aby bol poistený a chránený pred poškodením (typ zásielky musí zodpovedať typu tovaru), pričom predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru pred jeho doručením do miesta určenia t.j. na adresu Zámocká 38, 811 01 Bratislava.
 6. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom potvrdení objednávky alebo jej časť najneskôr v lehote 15 pracovných dní odo dňa platného a účinného odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.
 7. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom potvrdení objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu vzniknutej škody na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.) a o hodnotu spotrebovaného tovaru do pôvodného stavu najneskôr v lehote 15 pracovných dní odo dňa platného a účinného odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho.
 8. Predávajúci vráti pri platnom a účinnom odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
 9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane spolu s tovarom a s príslušenstvom. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za doručené, ak bolo zaslané na e-mailovú alebo poštovú adresu zmluvnej strany, ktorej je určené. Odstúpením od kúpnej zmluvy v súlade s týmito VOP sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.

Osobné údaje a ich ochrana

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu a poštovú adresu na doručovanie písomností; v prípade, že je fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom je povinný oznámiť predávajúcemu: obchodné meno, IČO, IČ DPH, miesto podnikania vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu a poštovú adresu na doručovanie písomností a číslo bankového účtu; a v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu: názov/obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, čísla údajov zápisu v obchodnom registri a osoby oprávnenej konať v mene PO, číslo telefónu, e-mailovú adresu a poštovú adresu na doručovanie písomností a číslo bankového účtu.
 2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracovával a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať. Súhlas zanikne v lehote 30 dní odo dňa doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Spoločné a záverečné ustanovenia VOP

 1. Údaje obsiahnuté v objednávke kupujúceho alebo podmienky obsiahnuté v kúpnej zmluve je možné meniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho.
 2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná predovšetkým vo forme e-mailových správ.
 4. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. (Občianskeho zákonníka), Zákona, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji a ostatné platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky.
 5. Kupujúci vyhlasuje, že s podmienkami kúpy tovaru predávajúceho bol riadne oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky a VOP sa zaväzuje dodržiavať.
 6. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
 8. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”), tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na vlastné náklady spolu s písomným presným označením druhu a rozsahu vád tovaru.
 9. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky, a to: doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu spolu s písomným presným označením druhu a rozsahu vád tovaru. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť do skladu predávajúceho na adresu Zámocká 38, 811 01 Bratislava, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak.
 10. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho najneskôr v deň nasledujúci po kúpe pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia a pri nepotravinovom tovare bez zbytočného odkladu počas plynutia záruky, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
 11. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 1. Predávajúci nie je zodpovedný, za prípadné škody spôsobené dopravcom s výnimkou dovozu tovaru vlastnou prepravou. V prípade, že sa preukáže, že dodaný tovar bol dodaný/vyexpedovaný v zlej kvalite alebo poškodený, kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote.Uznávané sú len preukázateľné senzorické poškodenia kvality, a to pri vrátení väčšiny obsahu tovaru. Opätovnú dopravu na miesto dodania tovaru ako aj náklady na vrátenie poškodeného tovaru do spoločnosti One More s.r.o. nachádzajúceho sa na adrese Zámocká 38, 811 01 Bratislava znáša v plnom rozsahu kupujúci. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prepravu pri prvom dodaní tovaru. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené dopravcom alebo kupujúcim (rozbitie, alebo poškodenie fliaš a pod.).
 2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
 3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho na základe objednávky kupujúceho podľa týchto VOP. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť na adrese predávajúceho uvedenej v týchto VOP.
 4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie tovaru oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru a dokladom o zaplatení.
 5. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 6. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru”). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. V prípade, ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 7. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými parametrami.
 8. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

  – nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, tovaru alebo príslušenstva tovaru,

  – neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

  – uplynutím záručnej doby tovaru,

  – mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

  – skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

  – neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

  – poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

  – poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

  – poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
 9. Po dodaní alebo odbere tovaru kupujúcim, dodávateľ a predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo skladovaním tovaru zo strany kupujúceho.
 10. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  – výmenou tovaru,

  – vrátením kúpnej ceny tovaru,

  – vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

  – písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

  – odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 11. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.
 12. Záručná doba je 12 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy okrem prípadov, ak sa jedná o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, prípadne pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu reklamácie vád tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 13. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uplatnené kupujúcim v rámci reklamácie.
Kliknite vonku, aby ste skryli porovnávací pás
Porovnať